Αρχική Σελίδα

Tο έργο "Γεώκλιμα" στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ)) το οποίο θα παρέχει με διαδραστικό τρόπο στο χρήστη τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με την κατάσταση του κλίματος και τις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές μεταβολές του στην περιοχή της Ελλάδας.

Η χρήση του τελικού προϊόντος του έργου θα είναι ελεύθερη στο ευρύ κοινό μέσω του υποσυστήματος Διάχυσης Πληροφοριών στο Διαδίκτυο, το οποίο θα αποτελεί μια διαδικτυακή διαδραστική εφαρμογή μέσω της οποία θα διαχέεται η κλιματική πληροφορία στους χρήστες.

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της εφαρμογής εδω.

Το έργο με τίτλο (09ΣΥΝ-31-1094) «Ανάπτυξη Γεωραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας», Ακρωνύμιο Γεώκλιμα, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Συνεργασία 2009 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.